Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor uw gegevens bij de Kledingkade. Onderstaande disclaimer voorziet van meer informatie.

Deze privacyverklaring is opgesteld ten behoeve van De Kledingkade. De winkel staat bij de KvK geregistreerd onder nummer 57318301. De contactgegevens kunt u vinden bij “Over Ons” op deze site.

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens dan kunt u die stellen per e-mail via: info@dekledingkade.nl . Als u liever per post met ons correspondeert dan kunt u uw brief verzenden naar De Kledingkade, Prins Hendrikkade 129, 2225 JT Katwijk aan Zee.

Gegevensverzameling Klanten (kopers)
De Kledingkade houdt op geen enkele wijze gegevens bij van kopers.

Gegevensverzameling Klanten (inbrengers)
Als u Klant-inbrenger bent of wordt dan geldt het volgende.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw kleding te verkopen via onze winkel is het invoeren van enkele persoonsgegevens noodzakelijk.
Wij hebben hiervoor minimaal uw naam en adres nodig. Na verkoop van uw kleding wordt de inbrengers-opbrengst toegevoegd. Als u een eventuele verkoopopbrengst uitbetaald wilt hebben per bank dan hebben wij daarnaast uw IBAN nummer nodig.
Elke Klant-inbrenger krijgt een klantnummer bij De Kledingkade. Dit nummer is nodig om verkopen te kunnen registeren.

Regelmatig is het voor een adequate bedrijfsvoering nodig om met u te kunnen communiceren. Hiertoe stellen wij het op prijs als wij uw telefoonnummer en uw mailadres ontvangen. Voor bestaande klanten geldt dat u toestemming hiervoor heeft gegeven toen u inbrenger-klant werd bij De Kledingkade. Met de invoering van de AVG vragen wij om uw toestemming te bevestigen met uw handtekening.

Inzien, wijzigen en/of wissen van uw gegevens 

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens welke door De Kledingkade opgeslagen zijn in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Zolang u Klant-inbrenger bent zullen de eerdergenoemde minimale gegevens echter bewaard moeten blijven. Mocht u alle gegevens willen laten wissen dan zult u geen kleding meer in kunnen brengen ten behoeve van de verkoop.
U kunt een verzoek tot inzien, wijziging of verwijdering van gegevens indienen per mail of per post.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zolang u actief Klant-inbrenger bent. Als er een periode van 2 jaar geen inbreng plaatsgevonden heeft worden uw gegevens gewist.

Worden uw gegevens gedeeld?
Nee, uw gegevens zijn in een beschermde en beveiligde omgeving opgeslagen en worden niet met anderen gedeeld. Alleen de directie van De Kledingkade heeft inzicht in uw gegevens.

Nieuwsbrief
De Kledingkade verstuurt incidenteel een nieuwsbrief per mail. Dit wordt gedaan als er vanuit De Kledingkade relevante en nuttige informatie moet worden gedeeld met haar Klanten-inbrengers.
Als u Klant-inbrenger wordt vragen wij u of u deze wilt ontvangen. Aan bestaande klanten is destijds met het klant worden deze vraag gesteld. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan verzoeken wij u dit door middel van een reply op deze mail te laten weten. U wordt vervolgens uit het mailbestand verwijderd.

Tenslotte
Als u van mening bent dat wij op een onrechtmatige manier met uw gegevens omgaan dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.